php实现只需要一个QQ号就可以获得用户信息

<?php 
// 通过QQ号即可获取用户信息

// 获取QQ头像接口
// http://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=QQ号&s=100&t=1547904810

// 获取QQ昵称接口
// http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?g_tk=1518561325&uins=QQ号

// BY TANKING
// LIKEYUNBA.COM

header('Content-Type: text/html;charset=utf-8');
  $QQ=$_GET["qq"];
  if($QQ!=''){
    $urlPre='http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?g_tk=1518561325&uins=';
    $data=file_get_contents($urlPre.$QQ);
    $data=iconv("GB2312","UTF-8",$data);
    $pattern = '/portraitCallBack\((.*)\)/is';
    preg_match($pattern,$data,$result);
    $result=$result[1];
    $nickname = json_decode($result, true)["$QQ"][6];
    echo "QQ昵称:".$nickname;
    echo "<br/><br/>";
    $headimg = "http://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=$QQ&s=100&t=1547904810";
    echo "QQ头像:";
    echo "<br/><br/>";
    echo "<img src=\"$headimg\">";
    echo "<br/><br/>";
    $email = $QQ."@qq.com";
    echo "QQ邮箱:".$email;
    echo "<br/><br/>";
    echo "JSON数据:";
    echo "[{\"nickname\":\"$nickname\",\"touxiang\":\"$headimg\",\"email\":\"$email\"}]";
  }else{
    echo "请输入qq号!";
  }
?>
最后修改:9个月前
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

共有 0 条评论